Annals de Medicina

Presentació

Annals de Medicina pretén ser, principalment, un vehicle de formació i comunicació entre els socis de l'Acadèmia, i entre aquests i l'entorn social i sanitari més proper. Per això, posarà un èmfasi especial en els aspectes de formació continuada, de divulgació, de debat, de síntesi, d'ètica, d'interdisciplinarietat i de sensibilitat sanitàries que més i millor poden ajudar a assolir aquells objectius.

Annals ha de reflectir l'esperit plural, obert i independent de l'Acadèmia i alhora ha de contribuir a impulsar els objectius històrics pels quals aquesta institució es va crear i que la justifiquen.

Els articles publicats han estat redactats per professionals de ciències de la salut i revisats per la Direcció de la revista.

 

Els inicis de la revista.-

Anals de Medecina, butlletí mensual de l'Academia y Laboratori de Ciencies Mèdiques de Catalunya, va publicar el seu primer número el 25 de gener de 1907 i el primer Consell de Redacció estava constituït per: S. Cardenal, P. Esquerdo, L. Suñé y Molist, A. Esquerdo, M. A. Fargas, V. Azcarreta, J. Barraquer i R. Botey (director).